Stiri din tulcea

S-au redeschis restaurantele cu unele restricții

4 ianuarie 2021
S-au redeschis restaurantele cu unele restricții

S-au redeschis restaurantele cu unele restricții

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis deschiderea restaurantelor și cafenelelor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00. De asemenea, începând de astazi se redeschid si cinematografele, instituțiile de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEAH O T Ă R Â R E A Nr. 1Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 04.01.2021.Având în vedere:-prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;-prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;-prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificările și completările ulterioare;-prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;-prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;-prevederile Hotărârii de Guvern nr.1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;-prevederile Hotărârii C.N.S.U. nr.60 din 17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru contextul pandemiei COVID-19;Luând în considerare adresaDirecției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr.88/04.01.2021, comunicatăComitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea,referitoare la analiza incidenței înregistratăla nivelul județului Tulcea,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1Pe fondul înregistrăriiunei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5cazuri la 1.000 locuitori,la nivelul următoarelor unități administrativ teritoriale: Tulcea,C.A.Rosetti șiDorobanțu, începând cu data de 04.01.2021, ora 00.00, până la data de 17.01.2021, ora 24.00se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
(2)Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;(3)Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;
(4)Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;
(5)În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
(6)Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
(7)Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
Art.2Ca urmare aînregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la1.000 locuitori la nivelul unitățiloradministrativ-teritorialeChilia Vecheși Horia, începând cu data de 04.01.2021, ora 00.00, până la data de 17.01.2021, ora 24.00, seprelungește perioada de aplicare a măsurilor instituite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.94/22.12.2020, prevăzute la art.1 din prezenta Hotărâre.
Art.3Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la 1.000 locuitori la nivelul unității administrativ –teritoriale Mihail Kogălniceanu, începând cu data de04.01.2021, ora 00.00, până la data de 17.01.2021, ora 24:00, 00se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
(1)Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
(2)Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
(3) a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, este interzisă;b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;(
4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
(5)Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
(6)Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, exceptând activitatea de vânzare a biletelor de tip LOTO, pariuri și lozuri, care va fi permisăcu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
Art.4Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriullocalităților menționate.
Art.5ComiteteleLocalepentru Situaţii de Urgenţămenționate la art.1, art.2 și art.3vorinforma populaţia prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).
Art.6Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA”al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa ComitetelorLocalepentru Situaţii de Urgenţămenționate la art.1, art.2 și art.3, care vordispune măsurile necesare pentru punere în aplicarede către toate instituțiile/toţi operatorii economici cu activitate în zonă