Prima etapa de înscriere a copiilor la școala se desfășoară în perioada 29 martie – 28 aprilie 2021
Scenariu galben la Tulcea

Înscrierea elevilor în învăţământul primar – 2021
Pentru anul şcolar 2021-2022, la nivelul judeţului Tulcea, în proiectul planului de şcolarizare, sunt prevăzute 84,02 clase pregătitoare (omogene şi simultane) şi 1593 de locuri în clasele pregătitoare.
Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3473/10.03.2021 (publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 martie 2021). Potrivit metodologiei, învăţământul primar, care este obligatoriu, cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Condiţii de înscriere în învăţământul primar prevăzute de prezenta Metodologie sunt:
– Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare;
– Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Astfel:
– În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice, în perioada 22 martie – 27 aprilie 2021. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
– În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, evaluarea dezvoltării copiilor, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 22 martie – 27 aprilie 2021.
În data de 18 martie 2021 pe site-ul ISJ Tulcea au fost publicate modelele – tip de solicitări ale părinţilor (Anexa 1 şi Anexa 2 la metodologie).

Calendarul înscrierilor:
Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendar.

În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (cererea – tip pentru înscrierea online va fi disponibilă pe site-ul ISJ începând cu data de 29 martie 2021). Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde doreşte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea validării acestuia.

Completarea şi depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
A. Prima etapă de înscriere are loc în perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, de luni până joi, în intervalul orar 8:00 – 18:00, iar vineri între 8:00 – 17:00 . În data de 20 mai 2021 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar lista copiilor înmatriculaţi după prima etapă şi numărul de locuri rămase libere.
B. A doua etapă de înscriere are loc în perioada 24 – 31 mai 2021. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. În 4 iunie 2021 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare lista copiilor înscrişi după a doua etapă.
Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.
Există criterii de departajare pe care şcolile le vor aplica dacă numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri libere, pentru copiii proveniţi din altă circumscripţie şcolară:
I. Criterii generale de departajare: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.
II. Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii.
Actele necesare pentru înscriere
• Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 29 martie 2021)
• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
• Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
• Copie a documentului care atestă dezvoltarea corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)
Începând cu data de 22 martie 2021, în unităţile de învăţământ preşcolar au loc întâlniri de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din grădiniţe cu privire la înscrierea în învăţământul primar 2021-2022.
Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de către CJRAE, precum şi baza de date, adresele unităţilor de învăţământ din municipiul şi judeţul Tulcea sunt afişate pe site-ul ISJ Tulcea/unităților de învățământ şi la sediul unităţilor de învăţământ.
De asemenea, pentru orice informaţii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, ISJ Tulcea a pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816240, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 8.00-14.00, care va funcţiona pe perioada 15 martie – 4 iunie 2021, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

Leave a Reply

Close Menu